DA | EN

Diaspora

En ressource for Danmark
Lanceringsvideo

Det er tid til at samle Danmark på tværs af grænserne

Danmark er en lille åben økonomi, som er fuldt integreret i og afhængig af det globale marked, hvilket hele tiden skaber nye vækstmuligheder. Derfor er det i alles interesse at skabe de bedst mulige rammer for, at vores land, vores virksomheder og organisationer kan indfri deres fulde vækstpotentiale.

Mange analyser viser, at dansk erhvervsliv har hårdt brug for at kunne tiltrække international arbejdskraft, hvis fremtidens vækst skal sikres. Ydermere er begrænset adgang til viden om udenlandske markeder, sprog og kultur en hæmsko for vækst, især for de mindre virksomheder.

Vi kan kun løse disse udfordringer ved at aktivere den danske diaspora. Der bor mere end en kvart million danskere uden for landets grænser, og de udgør en værdifuld kilde til viden om lokale markeder internationalt og disses kulturer. Diasporaen kan dele de gode fortællinger om Danmark i deres internationale netværk med stor troværdighed til gavn for danske virksomheder og Danmarks omdømme.

Med task forcens anbefalinger er der dannet grundlag for et strategisk samarbejde mellem Danmark og den danske diaspora, hvor vi i fællesskab gør en indsats. Der er nu brug for dels at investere i at udvikle forholdet til den danske diaspora, og dels at danske virksomheder, organisationer og politikere samles om den udstukne vision og anbefalinger.

7 konkrete anbefalinger til at styrke samarbejdet mellem Danmark og den danske diaspora

Taskforcen anbefaler, at:

En række netværk organiserer i dag samarbejde mellem medlemmer af den danske diaspora. Netværkene yder en vigtig hjælp med at understøtte sociale og kulturelle bånd lokalt. Der findes imidlertid i dag ikke en organisation, der med fokus på danske virksomheders og organisationers erhvervs- og vidensinteressenter i større skala forbinder dem med vores danske diaspora. Det betyder, at den danske diasporas værdifulde kompetencer og ressourcer ikke bringes tilstrækkeligt i spil. Danmark går dermed glip af det potentiale, der ligger i, at den danske diaspora kan bidrage til øget viden, vækst og beskæftigelse.

Task forcen anbefaler, at der stiftes en forening med navnet Diaspora Denmark, der kan sikre forankring af task forcens anbefalinger hos de rette målgrupper og styrke Danmarks diasporaindsats. Foreningen skal være en one-point-of-entry, der driver eksisterende og nye erhvervsrettede danske diaspora-indsatser og faciliterer det direkte samarbejde mellem den danske diaspora, erhvervslivet, vidensorganisationer, politiske niveauer og andre eksisterende og fremtidige aktører, der arbejder for og med diasporaen. Foreningen skal understøttes af et lille, men effektivt sekretariat, der fysisk kan placeres hos en værtsorganisation, som foruden kontorfaciliteter har mulighed for at give adgang til IT-infrastruktur, økonomifunktioner samt kommunikations- og markedsføringsydelser. Foreningen har ansvar for at tilvejebringe finansieringen af sekretariatet, samt af de nedenfor anbefalede indsatsområder.

Hent rapporten her

Et samlet overblik over diasporaens viden og kompetencer findes ikke i dag, hvilket gør det udfordrende for danske aktører at opsøge den information og de ressourcer, som de har brug for i deres internationalisering.

Ligeledes er det et tidskrævende arbejde i en travl hverdag for diasporaen at få overblik over de vigtigste fortællinger om det moderne Danmark - fortællinger som Danmark har en klar interesse i at få spredt globalt. Informationen er tilgængelig, men er i dag spredt over mange forskellige hjemmesider og ikke tilpasset diasporaen som målgruppe eller kanal. Endelig eksisterer der i dag ikke en platform, hvor danske aktører let og ubureaukratisk kan række ud til de dele af diasporaen, som gerne vil hjælpe med f.eks. lokal viden.

Samlet betyder det, at danske virksomheder går glip af internationale muligheder, som vores danske verdensborgere konkret har udtrykt villighed til at hjælpe med.

Task forcen anbefaler, at der etableres en digital platform, der skal katalysere samarbejde mellem indenlandske interessenter og den danske diaspora. Platformen skal facilitere matchmaking mellem individuelle parter og gøre det let for dem at indgå dialog og samarbejde. Den skal ligeledes give diasporaen adgang til opdateret viden om Danmark. Platformen bør hente og linke til relevant indhold fra andre hjemmesider, herunder information om Danmark, brandingmateriale, jobs og lovgivningsmæssige forhold. Platformen skal være attraktiv, intuitiv og motiverende at benytte, så diasporaen, herunder også eksisterende diasporanetværk, ønsker at gøre brug af platformen. Den nye forening skal have ansvar for at opbygge, drive og udvikle platformen.

platform beskæret

 

Hent rapporten her

Danmark er en ”Small Great Nation”, og vi har en lang række erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner, hvor Danmark er i international topklasse. Det gælder inden for sektorer som f.eks. life science, medico, fødevarer og ingrediens, grøn energi- og miljøteknologi, digitalisering, Det Blå Danmark, handel og logistik, turisme, samt kreative erhverv som design og arkitektur, film, musik og gaming. For at skærpe den generelle branding af Danmark globalt er der imidlertid behov for én sammenhængende og værdibaseret grundfortælling om det moderne Danmark, der tager udgangspunkt i nogle få danske kerneværdier, som er solidt forankret i dansk kultur og historie. Grundfortællingen skal medvirke til at etablere en stærkere og mere værdiskabende tilknytning mellem diasporaen og Danmark og samtidig øge interessen for Danmark internationalt. Samtidig skal den danske diaspora målrettet informeres om de ovennævnte styrkepositioner.

Task forcen anbefaler, at der udvikles en overordnet grundfortælling om Danmark, som tager udgangspunkt i nogle få, intuitive danske kerneværdier, som er solidt forankret i dansk kultur og historie. Grundfortællingen skal så vidt muligt holdes tidløs og dermed kunne holde til samfundsmæssige forandringsbølger og udsving i politiske debatter og holdninger. Den skal fremhæve, hvad der binder os danskere sammen, og den skal fungere som det moderne troværdige billede af Danmark, vi gerne vil vise udlandet.

I en spørgerunde foretaget af task forcen blandt en række udlandsdanskere blev blandt andet tillid, lighed og innovation anset for centrale danske værdier. Disse værdier er ligeledes omfattet af Danmarkskanonen, som mere end en kvart million danskere i 2016 medvirkede til, hvorfor disse udgør mulige bud på kerneværdier til grundfortællingen.

Det er vigtigt, at grundfortællingen spiller sammen med eksisterende delfortællinger fra fx State of Green, Invest in Denmark, VisitDenmark, Food Nation Denmark og Healthcare Denmark. Det anbefales, at der udvikles formidlingsmaterialer og -værktøjer om Danmark målrettet den danske diaspora, som de kan og vil benytte til at sprede fortællingen om det moderne Danmark.

 

Trust Final True   Equality Final True   Innovation Final True   

 

Hent rapporten her

I en verden, hvor adgang til talenter med specifikke kompetencer er afgørende for dansk erhvervslivs fortsatte vækst og succes, er der brug for at kunne tiltrække og fastholde udenlandske specialister.

Det gælder ikke mindst talenter med kompetencer inden for STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), da der er en stor mangel på ingeniører, IT- og life science-eksperter, men det gælder også bredere ift. fx faglærte. Danmark har gode forhold for internationale talenter og ligger højt på diverse ranglister over attraktive destinationer for talenter. Desværre er disse gode forhold mere eller mindre ukendte blandt de bedste internationale talenter.

Task forcen anbefaler, at den danske diaspora skal have bedre kendskab til og mulighed for at promovere Danmark som attraktiv karrieredestination, samt at dele konkrete jobopslag i deres lokale netværk. Kendskabet til karrieremuligheder i Danmark kan med fordel udbredes gennem den digitale platform. Herudover kan eksisterende danske repræsentationer, danske ambassader og Danmarks innovationscentre placeret i videnstunge områder bidrage til at udbrede kendskabet blandt diasporaen på deres lokaldestinationer. Det vil også være fordelagtigt at inddrage nuværende og tidligere danske studerende, der har taget hele eller en del af deres uddannelse i udlandet.

Det anbefales herudover at opfordre den danske diaspora og deres efterkommere til at studere, tage jobs eller etablere nye virksomheder i Danmark. Dette kan f.eks. gøres gennem målrettede kampagner og et besøgsprogram, der motiverer børn og efterkommere til at tage ophold i Danmark som studerende, praktikanter eller i job. Desuden anbefales det at oprette et ambassadørkorps målrettet efterkommere af danskere, der skal promovere karrieremuligheder i Danmark i deres lokale netværk samt selv eksponeres for konkrete jobtilbud i Danmark.

Endelig skal der gøres en indsats for at bevare tilknytningen til internationale talenter, der har forladt Danmark, med henblik på at motivere dem til at formidle Danmark som karrieredestination i deres netværk eller selv vende tilbage i job.

Hent rapporten her

Kun 5-6 pct. af danske virksomheder eksporterer, og mange virksomheder er udfordret med hensyn til at ekspandere internationalt, fordi de ikke i tilstrækkelig grad besidder de nødvendige kompetencer og ressourcer. Danmark klarer sig kun gennemsnitligt i europæisk sammenhæng, hvis man ser på andelen af innovative virksomheder, og det er især de små og mellemstore danske virksomheder, der halter bagefter. Den danske diaspora har værdifuld viden om internationale markeder og internationale netværk, som danske virksomheder og organisationer kan drage stor nytte af. Vidensdelingen kan bidrage til værdiskabelse for begge parter, og det afgørende er derfor, at barrierer for vidensdeling reduceres. I dag kan adgang til viden og netværk skabes gennem danske innovationscentre og ambassader – mod betaling og skræddersyet til de enkelte virksomheders behov. Der findes dog i dag ikke et system, der i bred forstand gør det muligt for danske virksomheder og andre aktører, direkte og gratis at etablere adgang til specifikke personers viden og netværk i den danske diaspora.

Task forcen anbefaler, at der fra foreningen Diaspora Denmarks side iværksættes en målrettet indsats for at skabe oversigt over den danske diasporas konkrete adgang til viden og netværk på den digitale platform. Derved kan platformen via en digital matchmaking-løsning understøtte, at virksomheder og organisationer bedre kan række ud til relevante enkeltpersoner i den danske diaspora med henblik på at få deres hjælp til at skabe adgang til konkret viden og specifikke netværk, som kan bidrage til øget eksport og internationalisering hos særligt små og mellemstore virksomheder.

Det anbefales hertil, at kendte og indflydelsesrige medlemmer af diasporaen engageres til bidrage til aktiviteter på områder, hvor de kan gøre en særlig forskel for Danmark, samt inspirere andre aktører i diasporaen og hjemme til at bidrage til indsatsen.

Hent rapporten her

Et styrket samarbejde mellem den danske diaspora og Danmark kræver en stærk lokal forankring. Danmark har allerede via ambassadernes, konsulaternes og innovationscentrenes aktiviteter lokal kontakt til et stort udsnit af den danske diaspora. De danske repræsentationer er imidlertid ikke på alle destinationer og har ofte ikke ressourcer nok til at engagere den danske diaspora i bred forstand.

På nogle destinationer bliver et stærkt lokalt diasporaarbejde løftet eksemplarisk gennem andre kanaler, for eksempel de danske handelskamre og sømandskirkerne. Desværre mangler flere af de relevante destinationer den organisatoriske forankring og økonomiske ressourcer til at løfte et ambitiøst samarbejde mellem den lokale diaspora og danske erhvervsaktører.

Task forcen anbefaler, at der tilføres ekstra ressourcer til de danske repræsentationer (ambassader, konsulater, innovationscentre, handelskamre, sømandskirker) til at understøtte den lokale diasporaindsats yderligere. Task forcen anbefaler at benytte en aktivitetsbaseret finansieringsmodel, der økonomisk understøtter den bedst egnede lokale aktør til at løfte opgaven. Dermed vil den styrkede diasporaindsats ikke ske på bekostning af allerede eksisterende aktiviteter, men derimod supplere og styrke dem. Indsatsen bør for hver relevant destination indeholde overvejelser om, hvilke projekter, der på kort og længere sigt giver bedst mening i den lokale kontekst og hvilke relevante aktører, der skal inddrages i diasporaarbejdet.

Hent rapporten her

Danske virksomheders internationalisering og ageren i en globaliseret verden er afgørende for væksten i Danmark og dermed for et fortsat velfungerende velfærdssamfund. Det har stor værdi for Danmark og dansk erhvervsliv, når danskere rejser ud og bliver ansat i virksomheder og organisationer, da de her opnår unik viden, kompetencer og netværk. Det gælder også for danske forskere, der tager til udenlandske universiteter for at dygtiggøre sig yderligere. eller for at blive ansat. som forsker. Mange medlemmer af diasporaen oplever imidlertid i dag en række fordomme og administrative barrierer omkring det at være udlandsdansker, hvilket udfordrer deres fortsatte tilknytning til Danmark. Disse forhold påvirker lysten til at bidrage aktivt til en positiv udvikling i Danmark. Det er derfor afgørende, at disse forhold bliver undersøgt således, at fordomme aflives og reelle barrierer, som mange udenlandsdanskere oplever i tilknytningen til Danmark, mindskes.

Task forcen anbefaler, at Regeringen og Folketinget anerkender den danske diasporas betydning for Danmarks internationalisering og udvikling – herunder italesætter længerevarende udlandsophold og erfaring som noget positivt for både den enkelte og for Danmark. Task forcen anbefaler desuden, at det undersøges, hvilke væsentlige barrierer der i dag eksisterer i forhold til den danske diasporas tilknytning til Danmark samt, at Regeringen og Folketinget gør en indsats for at mindske disse barrierer. Det vil øge diasporaens motivation for at bidrage og samarbejde med Danmark. Regeringen og Folketinget vil på denne måde bidrage til at samle den danske nation på tværs af grænserne.

Hent rapporten her

Den Danske Diaspora

Der bor mere end en kvart million danskere uden for landets grænser - de er Danmarks diaspora. 98% af dem har dansk statsborgerskab, og 20.000 vender hjem hvert år. Størstedelen af den danske diaspora er mellem 18-59 år og er erhvervsaktive, primært bosat i EU og USA.

Ejerledere
Erhvervsfolk
Kreative
De Kreative
Forskere
Forskere
Studerende
Studerende
Spouses
Spouses
Pensionister
Pensionister

Testimonials

Flemming Besenbacher, Carlsberg
Flemming_kort_02
Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv
Brian_kort_04
Helle Bay, Vestas
Helle_kort_02
Malene Rydahl & Katja Iversen
Testimonials - Diaspora Denmark

Video fra lanceringsevent

Video fra Lanceringsevent - YouTube

Downloads

Diaspora_Mockup

Hent task forcens anbefalinger her

Download den fulde rapport med anbefalinger fra diaspora task forcen om, hvordan vi kan skabe vækst i Danmark ved at skabe kontakt mellem danske virksomheder og den danske diaspora.

Hent rapporten

Partnere bag task forcen

Diaspora_PartnerLogo2
Diaspora_PartnerLogo
Diaspora_PartnerLogo10
Diaspora_PartnerLogo7
Diaspora_PartnerLogo6
Diaspora_PartnerLogo5
Diaspora_PartnerLogo4
Diaspora_PartnerLogo9
Diaspora_PartnerLogo13
Diaspora_PartnerLogo8
Diaspora_PartnerLogo19
Diaspora_PartnerLogo3
Diaspora_PartnerLogo16
Diaspora_PartnerLogo12
Diaspora_PartnerLogo21
Diaspora_PartnerLogo15
Diaspora_PartnerLogo18
Diaspora_PartnerLogo17
Diaspora_PartnerLogo11
Diaspora_PartnerLogo23

Sekretariat

Copcap_logo
Diaspora_PartnerLogo22
Diaspora_PartnerLogo20

Kontakt